top of page

Thiên cơ: Thần Bạch Hạc báo mộng vua Gia Long điều gì?

March 16, 2021

Ở thế kỷ 21, trên đất Việt đã không còn những Thần tích xuất hiện. Điều đó thật đáng tiếc, đã bao giờ Quý vị tự hỏi “vì sao Thần đã xa người Việt?”. Câu trả lời sẽ có qua video “Thần Bạch Hạc báo mộng vua Gia Long điều gì?”bottom of page