top of page

Pháp Luân Công là tu luyện, không phải tôn giáo

September 21, 2020

Nhiều người Việt hễ nghe “tu luyện” thì tự động sẽ nghĩ đến “tôn giáo” hay “Phật giáo”. Tuy nhiên điều này không chính xác và dễ bị lợi dụng cho các âm mưu đàn áp tôn giáo. Ví dụ, Pháp Luân Công là một môn tu luyện hết sức nghiêm túc, nhưng không phải tôn giáo...bottom of page