top of page

Nhanh lên, mau báo cho người thế gian

December 1, 2020

Nhạc: Jamil Lawrence (Rise-Ascend)
Lời Việt & trình bày:

•Giai điệu được Rise-Ascend sáng tác lấy cảm hứng từ bài thơ “Khoái giảng” của Sư phụ Lý Hồng Chí.
•Lời nhạc được
"Hãy nhanh lên, báo với người thế gian - Đại Pháp đã hồng truyền."bottom of page