top of page

Luân hồi tiền kiếp của Mai Vũ tướng quân

May 14, 2021

Hỏi người khi ấy
Vì sao buông tay?
Năm nghìn năm lẻ
Tay nào không tay…
“Luân hồi của Mai Vũ tướng quân” là âu chuyện có thật do một vị cựu quản lý cao cấp ở một tập đoàn lớn tại Việt Nam kể lại. Thuận theo quá trình tu luyện, một số ký ức tiền kiếp được mở ra giúp vị ấy nhớ lại xưa kia bản thân mình từng là một vị tướng quân và có một lời hứa tiền kiếp phải hoàn tất trong kiếp này khi chuyển sinh đến Việt Nam...bottom of page