top of page

Hướng dẫn tải sách Chuyển Pháp Luân

January 20, 2021

Chuyển Pháp Luân là cuốn sách hướng dẫn tu luyện giữa cuộc sống đời thường mà không cần lên núi tìm đạo. Đây là quyển sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được rất nhiều người trên thế giới tìm đọc. Nếu quý vị là người tìm đạo, mong muốn biết về các nguyên lý của cuộc đời, của vũ trụ, hay đơn giản chỉ là muốn làm một người tốt chân chính, thì đây là quyển sách mà quý vị đã chờ đợi từ lâu.bottom of page