top of page

Donald Trump - đại bàng không cô đơn

November 30, 2020

Trước màn kịch "trộm long tráo phụng" ở Hoa Kỳ giữa thanh thiên bạch nhật đã xảy ra vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, thái độ của bạn thế nào?bottom of page