top of page

Cảnh giới tối cao của trị chồng

October 17, 2021

Một nữ giám đốc đã than rằng: "Mâu thuẫn đối với chồng là một loại mâu thuẫn gây hao não nhất mà một người nóng tính bạo gan như tôi phải trải qua. Nhiều lúc ngẩng mặt lên trời mà mượn câu nói của Chu Du trong tam quốc diễn nghĩa để than 'Trời sinh Du sao còn sinh Lượng'"...bottom of page